C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

 

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve

Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče .

 

Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

·         Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční.

·         Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku. 

·         Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny.

·         Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

 

OKB a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.