C-2 Požadavkové listy (žádanky)

 

Základními požadavkovými listy v OKB jsou žádanky typu:

 

·         žádanka pro základní biochemické a hematologické vyšetření

·         žádanka pro monitorování lékových hladin

·         žádanka pro toxikologii

 

Kromě tohoto se připouští použití formuláře VZP 06 podle platné metodiky VZP. Je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním. Všechny tyto typy žádanek jsou k dispozici na webových stránkách PNO.

 

Nevyžaduje se kopie požadavkového listu, OKB skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu pěti let.

 

 

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):

·         kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)

·         číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců)

·         příjmení, jméno a tituly pacienta

·         základní a další diagnózy pacienta

·         identifikační kód přidělený HIPPEM (v případě zadání přes NIS)

·         věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce

·         datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky)

·         identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost)

·         kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Oddělení, Lékař, Telefon)

·         urgentnost dodání (statim)

·         identifikace osoby provádějící odběr (podpis)

·         požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům)

·         u TDM také dávkování a typ podaného léku

 

 

 

Nepovinné, fakultativní údaje:

V rubrice Poznámka pro OKB lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační účely), datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře, terapie a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně. 

 

 

 

 

 

Postup při odmítnutí vzorku viz dokument  LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku.

Postup při nesprávné identifikaci viz dokument  LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci