D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků

 

Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu v laboratoři

Odmítnout lze

·         žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, ID žádanky typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření) LP D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi

·         žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika), žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení

·         žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací,

·         žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů

·         požadavek na doplnění vyšetření kromě hospitalizovaného pacienta PN, pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující požadovaná (doplněná) vyšetření,  LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření

·         žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem,

·         nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu. Viz   LP D-01 Příjem žádanek a vzorků, LP C-02  Požadavkové listy (žádanky)

·         nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi,viz.  LP F-01 Abecední seznamy vyšetření

·         neoznačenou nádobu s biologickým materiálem,

·         biologický materiál bez žádanky